31/12/08

Ισραήλ vs Παλαιστίνιοι: η ιδιότυπη συγκρουσιακή "φύση" της διένεξης


Με αφορμή την (με δυσάρεστο τρόπο) επαναφορά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος της διένεξης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνιων, καταγράφω - μεταξύ άλλων - 6 θεμελιώδεις παράγοντες, δηλωτικούς της ιδιόμορφης συγκρουσιακής "φύσης" της. Η παράθεση των μεταβλητών που οριοθετούν το ευρύτερο πλαίσιο της διαμάχης βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του ζητήματος... (η δική μου σκέψη περιστρέφεται διαρκώς γύρω από τον 3ο παράγοντα, πιθανώς είναι αυτός με το περισσότερο ενδιαφέρον).

α) Η αντικειμενική σύγκρουση συμφερόντων.

Η διένεξη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων αποτελεί έκφραση ασυμβίβαστης αντικειμενικής διαφοράς και συνακόλουθα προσδιορίζεται από αντικειμενική σύγκρουση συμφερόντων. Ο συγκρουσιακός χαρακτήρας της διένεξης συγκροτείται στη βάση ασυμβίβαστων και αμοιβαίως αποκλειόμενων θέσεων και συμφερόντων. Στο πρώιμο στάδιο της διένεξης, οι δύο πλευρές επιδιώκουν την πλήρη εδαφική κυριαρχία στην περιοχή που είναι ιστορικώς προσδιορισμένη ως Γη της Παλαιστίνης. Επομένως, οι θέσεις κάθε μέρους απειλούν την ασφάλεια και την επιβίωση του αντιπάλου. Χρησιμοποιώντας όρους από το γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας παιγνίων, το παίγνιο μεταξύ των δύο μερών είναι μηδενικού αθροίσματος, γεγονός που καθιστά αδύνατη κάθε προσπάθεια συναίνεσης και συμβιβασμού. Στο ύστερο στάδιο της διαμάχης, όπου λαμβάνει χώρα η διαδικασία επίλυσης της διένεξης στη βάση δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, οι θέσεις των δύο μερών στις διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, συνεπώς η μετατροπή της διένεξης σε παίγνιο θετικού αθροίσματος θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη.

β) Η ασυμμετρία της διαμάχης.

Κεντρικό προσδιοριστικό στοιχείο της διένεξης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων είναι η έντονη ασυμμετρία της. Η ασυμμετρία της διαμάχης έχει διττό χαρακτήρα. Σε θεσμικούς όρους, πρόκειται για μία διένεξη μεταξύ ενός κυρίαρχου, ανεξάρτητου εθνικού κράτους και μιας διοικούσας αρχής (Παλαιστινιακή Αρχή) ή παλαιότερα ενός εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος (ΟΑΠ). Στην ουσία πρόκειται για μία δια-εθνική και όχι διακρατική διένεξη. Σε όρους ισχύος, υπάρχει τεράστια ανισότητα ως προς την κατανομή της οικονομικής, πολιτικής, διπλωματικής και στρατιωτικής ισχύος μεταξύ των δύο μερών. Ο ρυθμιστικός ρόλος του Ισραήλ στη διαπραγματευτική διαδικασία και η μακρόχρονη επιβίωσή του στο έντονα συγκρουσιακό του περιβάλλον, οφείλεται εν πολλοίς στο απόλυτο πλεονέκτημά του σε όρους ισχύος συγκριτικά με τους αντιπάλους του.

γ) Η λειτουργικότητα της διένεξης.

Εκτός από την έντονα συγκρουσιακή και ασυμμετρική της φύση, η ιδιομορφία της διένεξης έγκειται στο λειτουργικό της χαρακτήρα. Μία διαμάχη θεωρείται λειτουργική όταν παράγει θετικές εξωτερικότητες για τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι θετικές λειτουργίες που παράγει η διένεξη αφορούν στην ενίσχυση της εσωτερικής - πολιτικής και κοινωνικής - συνοχής και στη σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης των δύο μερών. Στο βαθμό που το συνολικό όφελος που εισπράττουν τα δύο μέρη από τη συνέχιση της διαμάχης υπερβαίνει το κόστος της ενδεχόμενης επίλυσής της, η διένεξη θα διαιωνίζεται. Η σκληροπυρηνική συμπεριφορά και η μακροχρόνια επιβίωση των ριζοσπαστικών ελίτ εκατέρωθεν, καταδεικνύουν τη λειτουργικότητα της διένεξης. Σ’ αυτό το αναλυτικό πλαίσιο μπορεί να ιδωθεί αφενός η μεγάλη λαϊκή απήχηση των δεξιών ισραηλινών κομμάτων (π.χ το Λικούντ) και αφετέρου η ενδυνάμωση δυναμικών παλαιστινιακών οργανώσεων.

δ) Η ψυχολογική δυναμική της διαμάχης.

Η ψυχολογική διάσταση μιας διαμάχης νοείται ως η διαμορφωθείσα αντίληψη κάθε μέρους για το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του αντιπάλου. Οι ‘πειθαρχίες’ της κοινωνικής ψυχολογίας και των Διεθνών Σχέσεων θεωρούν ότι η ψυχολογική δυναμική μιας διαμάχης σταδιακά ταυτίζεται με την αντικειμενική σύγκρουση συμφερόντων, καθιστώντας έτσι ανεδαφική κάθε προσπάθεια συμβιβασμού και συναίνεσης. Η υψηλή ένταση και η μακρά χρονική διάρκεια της εξεταζόμενης διένεξης έχει επισωρεύσει ένα κρίσιμο απόθεμα ψυχολογικής δυναμικής. Κάθε μέρος θεωρεί τον αντίπαλο φύσει επιθετικό, ανήθικο και ανάξιο εμπιστοσύνης. Οι στερεότυπες αυτές αντιλήψεις είναι βαθιά ριζωμένες τόσο στην κοινή γνώμη των δύο μερών όσο και στις πολιτικές τους ηγεσίες. Ιδιαίτερα στο πρώιμο στάδιο της διαμάχης, οι επίσημες θέσεις και οι άξονες πολιτικής των δύο μερών συνίστατο στην πλήρη άρνηση αποδοχής του αντιπάλου ως αντάξιου συνομιλητή και στη δεδομένη απόρριψη του θεσμικού του ρόλου.

ε) Η ιδεολογική διάσταση της διαμάχης και η δυναμική του εθνικισμού.

Η διένεξη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων δε νοείται απλά ως μία σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών οντοτήτων και, συνεπώς, δε μπορεί να ιδωθεί μόνο ως τέτοια. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία διαμάχη μεταξύ δύο πολιτισμών, δύο εκ διαμέτρου αντίθετων ιδεολογικών, πολιτικών και πολιτιστικών παραδόσεων. Οι πολιτισμικές διαφορές των δύο μερών βρίσκουν την πιο ακραία τους έκφραση στις εθνικιστικές, θρησκευτικές ιδεολογικές παραδόσεις του σιωνισμού και του ισλαμικού φονταμενταλισμού. Αμφότερα, η δυναμική του εθνικισμού οξύνει την ψυχολογική διάσταση της διαμάχης, εντείνοντας το κλίμα αναξιοπιστίας και έλλειψης ανεκτικότητας και εμπιστοσύνης. Σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών, η διαφορετική πολιτική κουλτούρα αποτυπώνεται έντονα στις διαπραγματευτικές διαδικασίες, όπου τα αντιμαχόμενα μέρη αδυνατούν να βρουν κοινά ‘κανάλια’ επικοινωνίας.

στ) Το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της διαμάχης.

Σημαντικό στάδιο στη διαδικασία αναδίφησης του χαρακτήρα και της φύσης της διένεξης είναι ο προσδιορισμός του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται. Ο ‘χώρος’ εξέλιξης της διαμάχης εντοπίζεται σε δύο επίπεδα : α) το εσωτερικό περιβάλλον, το οποίο ορίζεται ως ο χώρος δράσης των δύο αντιμαχόμενων μερών και β) το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο προσδιορίζεται από τις δράσεις του διεθνούς παράγοντα (ΟΗΕ, Η.Π.Α κτλ.) και τις διεθνείς διαστάσεις της διαμάχης (τρομοκρατία, γεωστρατηγικά συμφέροντα). Υπό αυτή τη θεωρητική σκοπιά, η διένεξη θεωρείται περιφερειακή και παγκόσμια ταυτόχρονα. Η αλληλεπίδραση του εσωτερικού και του εξωτερικού παράγοντα της διαμάχης δημιουργεί ένα δυναμικό πλέγμα σχέσεων που επηρεάζει την συνολική κατάσταση του ‘συστήματος’. Λόγου χάρη, μετριοπαθείς πολιτικές ηγεσίες στο εσωτερικό των δύο μερών και ένα ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, θέτουν το ‘σύστημα’ σε κατάσταση σχετικής ηρεμίας και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση του προβλήματος. Στην αντίθετη περίπτωση, άκαμπτες πολιτικές ηγεσίες και ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον προκαλούν ανισορροπία και κρίση στο ‘σύστημα’, απομακρύνοντας ενδεχόμενες προοπτικές επίλυσης.

Mack. R. και Snyder R.C, The Analysis of Social Conflict – Towards an Overview and Synthesis, Journal of Conflict Resolution, 1, No 4, 1957, σελ. 212-248

Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict, Glencoe,IL, Free Press 1956, σελ. 151-157

Ηρακλείδης Α., Η αραβοϊσραηλινή αντιπαράθεση, εκδ. Παπαζήση, 1991

Για τη σχέση μεταξύ της κοινής γνώμης και των πολιτικών ηγεσιών που λαμβάνουν χώρα στις διαπραγματεύσεις βλ. Shamir J. και Shikaki K, Public Opinion in the Israeli – Palestinian Two Level Game, Journal of Peace Research,Vol. 42, No 3, 2005, σελ. 311-328.

Cynical, Το παλαιστινιακό πρόβλημα, σύντομη ιστορική επισκόπηση

12 comments:

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΣΧΆΛΗ ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Αποφάσισα μετά απο καιρό να μπω στο BLOGS σου , γιατί αν και συνταξιούχος δεν μου μενει αρκετός χρόνος ελεύθρος ,εντυπωσιάστικα απο τα θεματα που ασχολείσαι, η αλήθεια ειναι οτι δεν μπόρεσα να τα καταλάβω όλα ,αλλά μπηκα στο νόημα , με τον καιρό εκτιμώ οτι θα μπορέσω να τα παρακολουθήσω,μου πήρε πολύ ωρα να καταλάβω , σε ποιο σημείο θα πατήσω το ποντίκιγια να μπορέσω να γράψω το σχόλιο μου , αφου το γραφεις στα ξένα , λιγη προσοχή χρειαζόταν , αλλά η ηλικία βάζει το χεράκι της , με την ευκαρία του νεου χρόνου 2009 ,και με την σκέψη στα θλιβερά και τρομακτικά γεγονότα που συμβαίνουν στους φίλους μας Παλαιστίνιους , σου ευχομαι ενα ευτιχισμένο 2009
Γιάννης Σταματόπουλος

LEFT LIBERAL SYNTHESIS on 1 Ιανουαρίου 2009 - 9:15 π.μ. είπε...

HS
Δεν είναι η πρώτη φορά που διαβάζοντας σε,αναρωτιέμαι τι στο καλό γίνεται και η κάθε αρλούμπα του κάθε δηθεν ειδικού,διακινειται ως "εγκυρη" ανάλυση,και τα κείμενα σου μας παρέχονται πλουσιοπάροχα μέσα από το ταπεινό διαδύκτιο.
Πειράζει να επαναλάβω ότι είναι ότι διαυγέστερο (εκτός συρμου,στερεοτύπων,δημοσιογραφικής ρουτίνας κλπ) διάβασα ποτέ για το παλεστινιακό???

Greek Rider on 1 Ιανουαρίου 2009 - 12:39 μ.μ. είπε...

Πασχάλη σου εύχομαι καλή χρονιά. Διάβασα το κείμενό σου και αυτό της cynical και πράγματι ήταν πολύ ενημερωτικά. Νομίζω ότι η ποιότητα της ενημέρωσης στο διαδίκτυο έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτή των άλλων μέσων.

Homo Sapiens on 1 Ιανουαρίου 2009 - 6:36 μ.μ. είπε...

Καλησπέρα κύριε Γιάννη,

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.

Σας συγχαίρω για την επιμονή και την ενεργητικότητά σας να εξοικειωθείτε με τα νέα μέσα επικοινωνίας!!Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολύ καλές συζητήσεις από εδώ και πέρα. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα έρθω Ορεστιάδα να τα πούμε κι από κοντά. Να είστε καλά!

Homo Sapiens on 1 Ιανουαρίου 2009 - 6:44 μ.μ. είπε...

LLs,

καλή χρονιά και χρόνια πολλά Γιάννη,

χαίρομαι πολύ που το βρήκες ενδιαφέρον.
Σκέφτομαι να το εμπλουτίσω αργότερα και με μία αναφορά στην θεωρία παιγνίων και στην διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων για μια πιο ενδιαφέρουσα ματιά στο θέμα. Θα τα πούμε κι από κοντά

Homo Sapiens on 1 Ιανουαρίου 2009 - 6:47 μ.μ. είπε...

Γεια σου φίλε greek rider,

καλή χρονιά και χρόνια πολλά.

Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιό σου. Πραγματικά, η δουλειά που βγαίνει από τα blog είναι πολύ καλή και έχει μεγάλη αξία. Η συνεισφορά σου σ΄αυτό είναι δεδομένη.
Πολύ ωραία και η παρουσίαση του θέματος από την cynical. Η πλάκα είναι ότι αναρτήσαμε μαζί σχεδόν τα κείμενα και έκανα αμέσως παραπομπή εκεί :)

αντωνης on 2 Ιανουαρίου 2009 - 10:21 π.μ. είπε...

Καλημερα Πασχαλη, πολυ ωραιο το κειμενο σου για το φλεγον και χρονιζον αυτο θεμα.

Καλη χρονια!

ikor on 2 Ιανουαρίου 2009 - 1:02 μ.μ. είπε...

Καλή χρονιά HS! Να έχεις πάντα υγεία και αναλυτική σκέψη! Για να μοιράζεσαι μαζί μας τόσο τεκμηριωμένα κείμενα, όπως αυτό.

Η συγκεκριμένη διένεξη έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι δυο πλευρές μάχονται πολύ έντονα και για πολλά χρόνια.

Υπάρχουν κι αλλού γείτονες που είναι εχθροί, αλλά πουθενά αλλού δεν πολεμάει κράτος εναντίον έθνους επί 60 χρόνια!

Θεωρητικά, η διαμάχη θα αμβλυνθεί, όταν αποδυναμωθούν και στις δυο πλευρές εκείνοι που ωφελούνται από τη σύγκρουση.

Πρακτικά, απαιτείται βέβαια κι η βούληση του διεθνούς παράγοντα, όπως λες.

Δύσκολο να συνδυαστούν όλ' αυτά. Αλλά η θέα νεκρών και τραυματισμένων παιδιών αναπαράγει ες αεί το ζήτημα. Δεν πάει άλλο!

Μακάρι να αναλάβουμε πάλι ως κράτος μια πρωτοβουλία για το θέμα, όπως παλαιότερα.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΣΤΗΝ ΓΑΖΑ on 3 Ιανουαρίου 2009 - 9:19 μ.μ. είπε...

e mail : info@athens.mfa.gov.il
τηλ.: 210 6705500
fax.: 210 6705555 Οι έλληνες,με πρωτεργάτη την εκκλησιαστική ηγεσία τής εποχής , προστατέψαμε όσο μπορούσαμε τους εβραίους κατοίκους τής Ελλάδας στην γερμανική κατοχή ,είτε αυτοί ένοιωθαν έλληνες είτε όχι και παρά την στενή συνεργασία τών εβραϊκών κοινοτήτων με τους οθωμανούς δυνάστες μας στο παρελθόν.Σήμερα οι Έλληνες τασσόμαστε στο πλευρό των μαρτυρικών παλαιστινίων oι οποίοι υποφέρουν τα πάνδεινα από τους ρατσιστές σιωνιστές,άξιους μιμητές και συνεχιστές τού Νταχάου.Οι έλληνες ορθόδοξοι έχουμε κι έναν σύγχρονο οσιομάρτυρα που εσφάγη από τους δαιμονοκίνητους σιωνιστές ,τον άγιο Φιλούμενο (Χασάπη),προς τιμην του οποίου στήθηκε αυτό το πόρταλ
http://filoumenos.foruma.biz

Αίτημα ενός Άμεσου Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το Ισραήλ προκειμένου να Σταματήσουμε τον Παγκόσμιο Πόλεμο!

Demand an Immediate International Criminal Tribunal for Israel to Stop Global War!

http://petitiononline.com/un040806

ΓΑΖΑ: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ

GAZA: STOP THE BLOODSHED

http://avaaz.org/en/gaza_time_for_peace

ΔΙΑΚΗΡΥΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1402 ΤΩΝ ΗΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

DECLARE ISRAEL IN VIOLATION OF UN RESOLUTION 1402

http://thepetitionsite.com/takeaction/261489072

Η υπαιτιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών για τις Ισραηλιτικές Πολεμικές επιχειρήσεις

United States culpability for Israeli Actions

http://petitiononline.com/uscia

Σταματήστε τη Βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ

Stop U.S. Aid to Israel

http://petitiononline.com/stopaid

Καταργήστε τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

Suspend EU-Israel Association Agreement

http://thepetitionsite.com/1/Suspend-EU-Israel-Trade-Agreement

Κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ

EU Sanctions against Israel

http://petitiononline.com/eusanc

Μια Κλήση για την Παλαιστίνη από Ευρωπαίους Πολίτες

A Call for Palestine from European Citizens

http://petitiononline.com/ecfp

Αποκαταστήστε τη βοήθεια της ΕΕ & των ΗΠΑ στην Παλαιστίνη

Re-instate EU and US aid to Palestine

http://petitiononline.com/JfJfP

Ελευθερώστε την Παλαιστίνη

http://thepetitionsite.com/2/free-palestine

Έκκληση για μια αληθινή ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Appeal for a true peace in the Middle East

http://petitiononline.com/cvprpro

Άρατε την άδικη επιβληθείσα κωλυσιπλοΐα στον Παλαιστινιακό Λαό & τους εκλεγμένους Θεσμούς του

Lift the unjust embargo imposed on the Palestinian People and their elected Institutions

http://petitiononline.com/Hissare

ΓΑΖΑ: Σταματήστε την Πολιορκία! Σταματήστε τον Πόλεμο!

GAZA: Stop the Siege! Stop the War!

http://petitiononline.com/SaveGaza

Σταματήστε την Πολιορκία της Γάζας: Παύσατε πυρ Τώρα

End the Siege of Gaza: Ceasefire Now

http://avaaz.org/en/gaza_end_the_siege

ΈΚΚΛΗΣΗ : Για την άμεση άρση του αποκλεισμού της Γάζας !

PÉTITION : Pour la levée immédiate du blocus de Gaza !

http://france-palestine.org/article8434.html

Χαλαρώστε τον Αποκλεισμό της Υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα

Ease the Blockade on Healthcare in Gaza

http://thepetitionsite.com/takeaction/701678884

Απειλή Έξωσης σε Τρωγλοδύτες

Eviction Threat to Cave-Dwellers

http://petitiononline.com/SafeCave

Μια Απαίτηση από την Ισραηλινή Κυβέρνηση να Σταματήσει την Αρπαγή Γης στο Bil'in

A Demand from the Government of Israel to Stop the Land Grab at Bil'in

http://petitiononline.com/Bilin

Το Ανθρώπινο Δικαίωμα για Νερό στα Παλαιστινιακά Εδάφη & το Ισραήλ

The Human Right to Water in the Palestinian Territories and Israel

http://petitiononline.com/wat4life

Κλήση προς Κατάργηση του Ισραηλιτικού Νόμου Ιθαγένειας υπέρ των Διακρίσεων

Call to Repeal Israeli Discriminatory Citizenship Law

http://petitiononline.com/mossawa

Αποκομίστε το Βραβείο Νόμπελ του Σιμόν Πέρες

Take away Shimon Peres' Nobel Peace Prize

http://petitiononline.com/semsem

Το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο

Israel attacks Lebanon

http://petitiononline.com/50600

Μια ανοικτή Επιστολή στον Kofi Annan να διερευνήσει τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στο Λίβανο

An open Letter to Kofi Annan to investigate Israel’s war crimes in Lebanon

http://petitiononline.com/lebwatch

Ελευθερία & δικαιοσύνη

Freedom & justice

http://petitiononline.com/1680GA

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ

STOP ISRAELI ATTACKS ON PALESTINIANS

http://thepetitionsite.com/takeaction/192310292

Ίσες ευκαιρίες για τους υποψήφιους προς εργασία στην Adobe του Ισραήλ

Equal opportunities for Adobe's work candidates in Israel

http://petitiononline.com/qa123

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ!

SUPPORT ISRAELI OCCUPATION REFUSERS!

http://petitiononline.com/refusers

Απελευθερώστε τους Φυλακισμένους Συνείδησης στο Ισραήλ

Release the Prisoners of Conscience (Refusenicks) in Israel

http://petitiononline.com/refuz

Θέστε τέρμα στην Επανάληψη Ποινών Φυλακίσεως για τους Αντιρρησίες Στρατεύσεως των Ισραηλινών Δυνάμεων Αμύνης

End to Repeat Jail Sentences for IDF (Israel Defense Forces) Draft Resisters

http://petitiononline.com/091202

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ, HUSSAM KHADER, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ

FREE PALESTINIAN PARLIAMENTARIAN, HUSSAM KHADER, ILLEGALLY DETAINED IN ISRAEL FOR OVER 2 YEARS

http://petitiononline.com/hussam22

ΈΚΚΛΗΣΗ : Λευτεριά στο Salah Hamouri

PÉTITION : Liberté pour Salah Hamouri

http://france-palestine.org/article7743.html

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ το Samir Fayηal Al-Hachlamone

Samir Fayηal Al-Hachlamone FREE

http://petitiononline.com/sfah1948

Μια Ανοικτή Επιστολή στις 84 Διασημότητες: Όχι στον Ισραηλιτικό Τρόμο & την Υποκρισία του Hollywood

An Open Letter to the 84 Celebrities: No to Israeli Terror and Hollywood Hypocrisy

http://petitiononline.com/rorring

Διερευνήστε την Ισραηλιτική Πυρηνική Ικανότητα Τώρα

Investigate Israeli Nuclear Capacity Now

http://petitiononline.com/Dimona

Απαγορεύστε το Σιωνισμό

http://gopetition.com/petitions/ban-zionism

Ο Σιωνισμός είναι Φυλετισμός

Zionism is Racism

http://petitiononline.com/unzio

Αυτό είναι Ισραηλινός Φυλετισμός, Όχι «Ανάπτυξη» της Γαλιλαίας και της Νεγκέβ

It's Israeli Racism, Not "Development" of the Galilee and Naqab (Negev)

http://petitiononline.com/ittijah1

Η Αλήθεια για το Ολοκαύτωμα

http://gopetition.com/petitions/the-truth-about-the-holocaust

Ελευθερία του Λόγου στη Γερμανία

Free Speech in Germany (Freie Rede in Deutschland)

http://petitiononline.com/hammer72

Η Αξίωση μας για την Απελευθέρωση του Ernst Zündel

Our Call for the Release of Ernst Zündel

http://petitiononline.com/122179

Στρατός κατοχής & εγκληματίες πολέμου στο Παρίσι

Armée d'occupation et criminels de guerre à Paris

http://petitiononline.com/fp1947

Η παύση της διαπραττόμενης Παλαιστινιακής σφαγής από τους Ισραηλίτες

L’arrêt du massacre Palestinien commis par les Israéliens

http://gopetition.com/petitions/stop-of-the-massacre-palestinian

Σταματήστε την κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών

Stop the occupation of Palestinian territories

http://petitiononline.com/CODIP

Πρέπει να αναγνωριστεί το Κράτος της Παλαιστίνης

Il faut reconnaître l'Etat de Palestine

http://petitiononline.com/nordine

Οι Παλαιστίνιοι είναι η Προτεραιότητα: μια ανοικτή δήλωση δέσμευσης στην Επιδίωξη της Παλαιστινιακής Αλληλεγγύης

Palestinians are the Priority: an open statement of commitment to the Palestinian Solidarity Cause

http://petitiononline.com/grosveno

Δικαίωμα στην Εκπαίδευση για Παλαιστίνιους Μαθητές

Right to Education for Palestinian Students

http://petitiononline.com/gspmada

Η Καταστροφή του 1948-Συνασπισμός για τη δικαιοσύνη & την ειρήνη στην Παλαιστίνη

1948 Nakba - Coalition pour la justice et la paix en Palestine

http://petitiononline.com/1948CJPP

Έκκληση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να ακυρώσει τη δράση της κατά Παλαιστινιακού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος

Petition to the US government to reverse its action against Palestinian Charity

http://petitiononline.com/hlf2001

Συμμετάσχετε στη Γενική Λαϊκή Εκστρατεία να Συγκεντρωθούν Δυο Εκατομμύρια Υπογραφές για το Δικαίωμα Επιστροφής των Παλαιστινίων στη Γη τους

Join the General Grass-roots Campaign to Collect Two Million Signatures for the Right of Return of Palestinians to their Land

http://freearabvoice.org/camp_david_ii.htm & http://petitiononline.com/FAV2

Ενεργείστε εμπορικό αποκλεισμό στα Ισραηλινά Προϊόντα ο κωδικός αριθμός 729 σημαίνει παραγόμενο στο Ισραήλ

Boycott Israeli Products code number 729 is made in Israel

http://petitiononline.com/plo2002

BOYCOTT ISRAEL- brands & products that support the appartheid state
http://youtube.com/watch?v=5H8mscMUzDI & http://inminds.co.uk/boycott-israel.html#list
Ξέρατε ότι, οι παρακάτω εταιρίες είναι ιουδαϊκών συμφερόντων;
Έλληνες μποϋκοτάρετε ΤΩΡΑ τα προϊόντα των ανωτέρω εταιριών!
Ιδού λοιπόν: Aero, After Eight, Ambi Pur, AOL, Apax Partners & Co Ltd, Aqua Velva, Aramis, Arsenal Football Club (FC), Auchan, Aveda, Baci Perugina, Bali, Banana Republic, Barbie, Biotherm, Bobbi Brown, Body Mist, Bryan, Brylcreem, Buitoni, Bumble & Bumble, Cable News Network (CNN), Cacharel, Calvin Klein (cK), Carnation, Carrefour, Carson, Champion, ChinaByte.com, Clinique, Coca-Cola, Consumer News and Business Channel (CNBC), Crosse & Blackwell, Danone, Delta Galil, DIM, Donna Karan New York (DKNY), Douwe Egberts, Estée Lauder, Evening Standard, Fanta, Felix cat food, Festival Mushroom Records, Fox, GAP, Garnier, Giorgio Armani, Gossard, Granada, Hanes, HarperCollins, Helena Rubinstein, Herald Sun, Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (HEMA), HP Foods Limited, Hugo Boss, ICQ, Independent Newspapers Limited (INL), Intel, International Business Machines (IBM), James Cash (J.C.) Penney, Jane, J.Crew, Johnny Rockets, Johnson & Johnson, Jo Malone, Just My Size, Kate Spade, Kimberly-Clark, KitKat, Kiwi, La Mer, Lancôme Paris, La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique, L'eggs, Lewis Trust Group, Libby's, Lilt, Limited Brands, Lindex, Lion, L’Oréal, Lovable, MAC, Maggi, Maison du Café, Marks & Spencer/M&S/St Michael, Maybelline New York, McDonald’s, Milkmaid, Milkybar, Motorola, National Geographic, NDS, Nescafé, Nesquik, Nestlé, News Corporation, News of the World, New York Post, Nokia, Nur die, Nursery Work, Origins, Outer Banks, Perrier, Phoenix, Pickwick, Pilão, Playtex, Polo, Precio Y Calidad (Pryca), Prescriptives, Pure Life, Quality Street, Radox, Ragan, Ralph Lauren, Rawkus, Redken 5th Avenue NYC, Revlon, Sanex, Sara Lee, Satellite Television for the Asian Region (STAR), Selfridges & Co, Shreddies, Sky, Smarties, Sprite, Starbucks, Stila, Structure, Sunday Mail, Sunglass Hut, Sunkist, Superior Coffee, Tchibo, The Daily Telegraph, The Gold Coast Bulletin, The Home Depot, The Sun, The Times, Timberland, Time Life, Tommy Hilfiger, Vichy Laboratoires, Victoria's Secret, Vittel, Volvic, Walt Disney Pictures, Wonderbra & Zondervan

Εκστρατεία ενάντια στην υποστήριξη της Arsenal στο Ισραήλ των φυλετικών διακρίσεων

Campaign against Arsenal's support for apartheid Israel

http://petitiononline.com/id2606

Ενεργείστε εμπορικό αποκλεισμό στα McDonald’s

Boycott McDonald’s

http://petitiononline.com/bmc12

Ενεργείστε εμπορικό αποκλεισμό στα Starbucks

Boycott Starbucks

http://petitiononline.com/sb2002

Ενεργείστε εμπορικό αποκλεισμό στη Nestlé – προστατέψτε τα βρέφη

Boycott Nestlé - protect infants

www.babymilkaction.org/pages/boycott.html

Εβραίοι, όλη η αλήθεια ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ on 25 Ιανουαρίου 2009 - 3:31 μ.μ. είπε...

Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα η εκδίκαση της έφεσης του Δικηγόρου & Καθηγητή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Γκουανταλαχάρα του Μεξικού Κωνσταντίνου Πλεύρη
δες σχετικά Εβραίοι, όλη η αλήθεια http://makelio.blogspot.com/2009/01/blog-post_17.html
& Εβραίοι, όλη η αλήθεια ΜΕΡΟΣ ΙΙ
http://makelio.blogspot.com/2009/01/blog-post_5652.html
με εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας (εβραιολόι+Δημητράς)
Εξετάστηκαν κατά σειρά ο πρόεδρος του ΚΙΣ Κωνσταντινής & ο πρόεδρος & γραμματέας της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών με κάτι παράξενα ασιατικά ονοματεπώνυμα δύσκολο να συγκρατηθούν γι'αυτό & δε θα αναφερθούν προς αποφυγή λάθους.ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ κ.Κώστα ΠΛΕΥΡΗ ΑΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΧΕ ΛΟΓΩ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΕΒΡΑΙΟ ΔΟΣΙΛΟΓΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι δεν ενέπιπτε στα πλαίσια της δίκης.
Όλοι πέρα από το ότι επαναλάμβαναν το ίδιο ποίημα ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ & ΤΙΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΜΟΥΔ ούτε σχολίασαν ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΛΜΟΥΔΙΚΕΣ ΣΦΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ & ΑΛΛΑΧΟΥ.Το γερό πυροβολικό, ο χουντοαναθρεμμένος υιος Υπουργού της 7ετους κυβέρνησης των Συνταγματαρχών Δημητράς,εξετάστηκε στο τέλος.Με ύφος 10 καρδιναλίων ξεχνάει τον ρόλο του ως μάρτυρα & μιλάει ως αυτόκλητος συνήγορος (πανάσχετος με τη νομική επιστήμη)θέλοντας να ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ (ποιος?o χουντοαναθρεμμένος Δημητράς τους 5 Δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου για τις γνωμοδοτήσεις του ΟΗΕ & τη νομολογία της ΕΣΔΑ)για να λάβει την απάντηση από το Δικαστήριο:ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ,ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ,Η ΑΡΝΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ (που παίζει από 66.000 Εβραίους νεκρούς σύμφωνα με έγγραφο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού που έχει προσκομισθεί στη δίκη έως 60.000.000 που είχαν το θράσος να γράψουν Εβραίοι όταν τελείωναν τα δεκάδες δις των αποζημιώσεων από Γερμανία,Αυστρία,Ελβετία,ολλανδικές & αμερικανικές ασφαλιστικές)ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΤΕ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ & ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ (Εθνικοσοσιαλισμός/Ναζισμός,Κομμουνισμός,Φασισμός κλπ.)ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΟΥΤΕ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ.Στη συνέχεια είχε το θράσος να προσκομίσει στη δίκη 2 καταδικαστικές αποφάσεις εκκρεμών δικαστηρίων με την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες (η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ υπενθυμίζουμε ότι στη συγκεκριμένη δίκη έχει αθωωθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο για την αναδημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου ΕΒΡΑΙΟΙ,ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ διότι το δικαστήριο έκρινε ότι ούτε το βιβλίο καταδικάζεται εις ολόκληρον γι αυτό & κυκλοφορεί ελεύθερα & ότι ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Η ΚΑΘΕ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ)Το δικάστηριο απέρριψε τις αποφάσεις που προσκόμισε ρίχνοντας του τις στη μούρη ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2472/1997 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΑΘΩΩΤΗΤΑΣ ΑΣΧΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΗΨΗΣ ΥΠΟΨΗ ΜΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΩΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ.Στη συνέχεια ο συνήγορος υπεράσπισης Βουλευτής του ΛΑΟΣ Θάνος Πλεύρης υπενθύμισε στο δικαστήριο ότι Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ Ν.927/79 ΕΙΝΑΙ Η ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ της 07.01.2009 στην οποία ο Δημητράς ξεφτιλίστηκε στο δικαστήριο από την πανηγυρική αθώωση της εφημερίδας Α1 ΠΟΥ ΟΡΘΩΣ ΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΟ ΔΟΛΟΠΛΟΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΒΡΑΙΟΥΠΟΛΗ όπως την είχαν κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας συνεργαζόμενοι με τους Τούρκους.
Στα πλαίσια της εξέτασης αξιοπιστίας του μάρτυρα ο κ.Κώστας Πλεύρης έθεσε την εξής ερώτηση στο Δημητρά:ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΧΕ ΑΣΚΗΘΕΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΑΝ,ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ?για να λάβει την απάντηση ότι υπάρχει αθωωτική απόφαση.
Στη συνέχεια αναγνώρισε το δικαίωμα του Παρατηρητηρίου του να λέει τα Σκόπια ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & να αναγνωρίζει "μακεδονική & τουρκική μειονότητα" στην Ελλάδα ενώ μας υπενθύμισε ότι δεν λαμβάνει επιχορήγηση μόνο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ αλλά & τον πληρώνουμε & από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
Βρόντηξε & ούρλιαξε ο Δημητράς στην ερώτηση του συνηγόρου υιού Πλεύρη αν ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ & ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ SOROS για να λάβει την απάντηση στην αρχή ΟΧΙ & εν συνεχεία ΝΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ.
Η συνέχεια την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στην αίθουσα Δ100Α του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών στον 4ο όροφο,του Εφετείου Αθηνών,Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Κύριλλου Λουκάρεως & ώρα 09.00 με την υπενθύμιση του Δικαστηρίου ότι αν λάβει χώρα κάποια στάση εργασίας των Δικαστικών υπαλλήλων που λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες για κάποιες ώρες πχ 09-11 η δίκη θα ξεκινήσει με τη λήξη της στάσης πχ 11 αλλά ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.

Fan Club του Κωνσταντίνου Πλεύρη στο Facebook http://en-gb.facebook.com/pages/-/24318104230

Το βιβλίο ΕΒΡΑΙΟΙ,ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

http://neos-forum.com/viewtopic.php?t=7749

οι εβραίοι όλη η αλήθεια - κωνσταντίνος πλεύρης

μέρος 1ο http://scribd.com/doc/6355803/-1

μέρος 2ο
http://scribd.com/doc/6356487/-2

http://thepiratebay.org/torrent/4004610/Konstantinos_Plevris_-_Jews__The_Whole_Truth_(greek_language)

http://eleftheriskepsis.gr/product_info.php?products_id=2029

http://youtube.com/watch?v=d494zbv00YQ

http://video.google.com/videoplay?docid=-6229070629122885245 The Eternal Jew (Der Ewige Jude) - English dub.

http://makelio.blogspot.com/2009/01/blog-post_3336.html

Εβραίοι, όλη η αλήθεια ΜΕΡΟΣ ΙV (finale) on 29 Ιανουαρίου 2009 - 1:39 π.μ. είπε...

Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της έφεσης του Δικηγόρου & Καθηγητή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Γκουανταλαχάρα (Universidad Autónoma de Guadalajara)του Μεξικού http://youtube.com/watch?v=sT6JTKTFL1E
δες σχετικά Εβραίοι, όλη η αλήθεια
http://makelio.blogspot.com/2009/01/blog-post_17.html
Εβραίοι, όλη η αλήθεια ΜΕΡΟΣ ΙΙ
http://makelio.blogspot.com/2009/01/blog-post_5652.html
& Εβραίοι, όλη η αλήθεια ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
http://makelio.blogspot.com/2009/01/blog-post_2874.html

ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤ' ΕΦΕΣΗ ΔΙΚΗ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ.
Αυτό σημαίνει ότι ακυρώθηκαν όλες οι μαρτυρικές καταθέσεις & ξανακαλούνται οι πάντες σε νέα δικάσιμο με νέα σύνθεση στις 04.03.2009
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΒΡΑΙΟΛΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. Πλεύρη & το νομικό επιτελείο του ΠΟΥ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΚΕΝΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΑΠΕΙΛΗΣ ΒΟΜΒΑΣ

(παλιό το κόλπο της ΜΟΣΑΝΤ αλλά δεν έπιασε)

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4/5 ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΑΒΕ ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΘΟΥΝ ΟΙ 32 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΩΩΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 2/3 ΑΠΟΦΑΣΗ.

Ως εκ τούτου μη δυνάμενος να λάβει γνώση των επιχειρημάτων της αθώωσης του από τη μειοψηφία του πρωτοβάθμιου δικαστήριου, ήρθε σε δυσμενή υπερασπιστική θέση στην κατ' έφεση δίκη που συνιστά ακυρότητα όλης της ουσίας της κατ΄ έφεση δίκης.

ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ δημοσίως ΟΛΗ ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 93 παρ.3 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ "Η γνώμη της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά"

Μέχρι τα αυτιά έφτανε το χαμόγελο του κ. Πλεύρη με τους Εβραίους περίλυποι να ζητούν από το παρόν δικαστήριο (το οποίο οσφυοκαμπτούσε προκλητικά υπέρ της Χάβρας των Ιουδαίων ΜΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΥΠΟΨΗ την παριαβίαση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου ως όφειλε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας-ΚΟΙΝΩΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΠΙΑ) να είναι το ίδιο την Άνοιξη, για να λάβει την απάντηση ΟΤΙ ΡΙΞΕΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ.

Fan Club του Κωνσταντίνου Πλεύρη στο Facebook
http://en-gb.facebook.com/pages/-/24318104230

Το βιβλίο ΕΒΡΑΙΟΙ, ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
http://www.thermopilai.org/content/ilektronika-entypa

οιΕβραίοι όλη η αλήθεια - Κωνσταντίνος Πλεύρης
μέρος 1ο
http://scribd.com/doc/6355803/-1
μέρος 2ο
http://scribd.com/doc/6356487/-2

http://thepiratebay.org/torrent/4004610/Konstantinos_Plevris_-_Jews__The_Whole_Truth_(greek_language)

http://eleftheriskepsis.gr/product_info.php?products_id=2029

http://youtube.com/watch?v=d494zbv00YQ

http://video.google.com/videoplay?docid=-6229070629122885245
The Eternal Jew (Der Ewige Jude) - English dub.

http://makelio.blogspot.com/2009/01/v-finale.html

Ανώνυμος είπε...

A片下載,成人影城,愛情公寓,情色貼圖,情色,色情網站,色情遊戲,色情小說,情色文學,色情,aio交友愛情館,色情影片,臺灣情色網,寄情築園小遊戲,情色論壇,嘟嘟情人色網,情色視訊,愛情小說,言情小說,一葉情貼圖片區,情趣用品,情趣,色情漫畫,情色網,情色a片,情色遊戲,85cc成人片,嘟嘟成人網,成人網站,18成人,成人影片,成人交友網,成人貼圖,成人圖片區,成人圖片,成人文章,成人小說,成人光碟,微風成人區,免費成人影片,成人漫畫,成人文學,成人遊戲,成人電影,成人論壇,成人,做愛,aio,情色小說,ut聊天室,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,尋夢園聊天室,080視訊聊天室,免費視訊聊天,哈啦聊天室,視訊聊天,080聊天室,080苗栗人聊天室,6k聊天室,視訊聊天室,成人聊天室,中部人聊天室,免費視訊,視訊交友,視訊美女,視訊做愛,正妹牆,美女交友,玩美女人,美女,美女寫真,美女遊戲,hi5,hilive,hi5 tv,a383,微風論壇,微風

Sponsors

Archive

 

Homo sapiens. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com